Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

By 6 năm ago

Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

Share